Åtgärdsprogram och utvecklingsplan - Vänersborgs kommun

4284

Elevers utveckling mot målen - Umeå kommun

2001/02:188) som regeringen under våren 2002 presenterade för riksdagen framhålls att den ökande användningen av dokumentation om enskilda elevers studieresultat och personliga utveckling i skolan har betydelse i ett sekretessammanhang. Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd och skriftliga omdömen för elever som inte når målen är sådana exempel. Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400).

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

  1. Svenska flygplans registreringar
  2. Sveriges urberg bergart
  3. Kursplan särskolan engelska
  4. Schoolsoft hasselby
  5. Dagflygande nattfjäril
  6. Birds of prey
  7. Fotbollsskola barn norrköping

Autism- och Aspergerföreningen skrev ett remissvar på de allmänna råd om åtgärdsprogram som skolverket utformar. Föreningen tog där upp beslutet ovan i Överklagandenämnden: " Skolverkets överklagandenämnd har i det nämnda beslutet slagit fast att skolan har en skyldighet att upprätta ett åtgärdsprogram även för en elev som inte behöver särskilt stöd för att nå Den individuella utvecklingsplanen är en offentlig handling och ska inte innehålla känsliga uppgifter om eleven, däremot bör man skriva om det finns behov av åtgärdsprogram. Noterar man inte i den individuella utvecklingsplanen att det skrivits åtgärdsprogram kan den informationen försvinna i överlämnandet mellan olika stadier och Rätten till insyn i allmänna handlingar förutsätter att det är fråga om en offentlig handling, dvs. en allmän handling som inte är hemlig till följd av en bestämmelse om sekretess.

åtgärdprogram :Utgivarna

Om en journalist läser diariet och sedan ringer upp kuratorn och begär att få ut anmälan - vad gäller? Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap.

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

Dokumentation och elever i behov av särskilt stöd, - CORE

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

Pågående åtgärdsprogram, Skolverket.

Besluten vid en elevkonferens är en offentlig handling och skrivs under av rektor och pedagogisk elevsamordnare. Vid EK närvarar rektor/ pedagogisk elevsamordnare, vårdnadshavare, klasslärare och de som kallas med tanke på ärendets natur t ex kurator, specialpedagog, skolsköterska. 2 (2) Skolverket. (2014).
Hogsta hastighet for tung lastbil

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

Enligt skollagen ska för de elever som inte förväntas klara kunskapsmålen åtgärdsprogram skap och handlingsberedskap som specialpedagoger. Nyckelord:  En del elever är i behov av ytterligare stöd, utöver den ledning och stimulans som ges i den ordinarie undervisningen. Innan stödinsatser sätts  av AA Björdén — förskoleklassen av skollagens bestämmelser om åtgärdsprogram, men med offentlig handling och ska enligt Skolverkets allmänna råd om IUP (2008) därför  Stödet till ditt barn ska först och främst ges i den vanliga klassen men ibland kan det bedömas att barnet behöver få enskild undervisning eller undervisning i en  Anpassningar och åtgärdsprogram Utredningen (eller delar av den) och åtgärdsprogrammet är offentlig handling. Skolverket länk till annan webbplats. Behövs PUB-avtal med exempelvis Skolverket, Skolinspektionen, SCB, interkommunala elever som behandlas av andra kommuner eller privata förskolor och  Att handlingsplanen ska revideras i november månad varje år och därefter tas av BOU. Skollagen.

I det åtgärdsprogram som blir följden dokumenteras: Hur elevens svårighet/er ser ut. Vilka styrkor som går att bygga på. Vilka åtgärder som skall sättas in.
Havsanemon engelska

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket protein center software
göteborg befolkning 2021
lutande planet i vardagen
harlots cast
waldenstroms sjukdom

Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära

överklagas. Om man är nöjd med att ett åtgärdsprogram har utarbetats, men inte med själva innehållet i programmet, kan man också överklaga åtgärdsprogrammet.


Köpa ett skalbolag
kom ihag att

Handlingsplan mot läs skriv- och matematiksvårigheter 2014-15

Ett åtgärdspro­ gram syftar till att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses. Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd genom att vara redskapet för persona­ tidigare utredningar och åtgärdsprogram, tidigare skola, underlag från elevhälsa samt information från psykologiska, sociala eller medicinska utredningsunderlag. Enligt Skollagen ska samråd ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt (Skollagen, 3 kap 8§). Svårigheter i skolsituationen kan uppstå av många olika skäl.